Minnesanteckningar från Asperödialogen 2020-01-09

1. Musta.  Per Myrén ordförande i Asperö samfällighetsförening informerade om Mustaprojektet.

Syftet är att jobba med marken på Asperö med början på musta där man planerar att ta bort rotmattan, skapa häckningsmöjligheter och gräva en kulvert för avrinning ner mot Ingrids myst.

Samfälligheten har det formella huvudansvaret för projektet, men den har inte genomförandeansvaret. Man söker därför en projektledare.

Projektet är finansierat till 90%, 10% är egenfinansierat vilket motsvarar 400 timmar.

Syftet med projektet är att jobba långsiktigt med marken på Asperö. Steg ett innefattar arbeten vid musta: ta bort rotmatta, skapa häckningsmöjligheter och gräva en kulvert för avrinning mot Ingrids myst. Innan arbetet påbörjas skall samfälligheten göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen som sedan har en handläggningstid på ca 6 månader. Hela projektet har en genomförandetid på 1-4år.

Mer info om detta skickas ut på mail till mötesdeltagarna.

2. Information från vägföreningen. Tore Lindstedt från vägföreningen informerade om kommande grävarbeten på Asperö. En högspänningsledning skall grävas ner från Korshamn fram till Krabbegården där den sedan skall gå ner i vattnet över till Brännö. Vidare skall alla luftledningar på Asperö tas bort och ersättas med ledningar i marken. Elbolaget Ellevio har beställt dessa arbeten som utförs av konsulter. Slutbesiktning är planerad till 31/12-2021.

3. Parkeringsplatser Saltholmen. Thomas Larsson, representant för Asperö i Ö -dialogen informerade om p-bolagets planer för parkeringarna på Saltholmen efter kommunstyrelsens beslut. Man planerar bla att göra om vagnhallen till cykel och motorcykelparkeringar, att förenkla kösystemet från 5 köer till 2, att avgiftsdifferentiera p-platserna. Man sätter streck till kön till fasta platser då tiden för att få en plats redan nu är orimligt lång. Ytterligare information om parkeringsplatserna skickas ut på mail till mötesdeltagarna.

4. Frakt. Information angående fraktkostnader. Trafikverket finansierade tidigare fraktkostnaderna i södra skärgården med 75%. Denna subvention är indragen och kommunen har tillfälligt tagit över denna kostnad. Diskussioner pågår kring tre scenarier: skärgårdsborna tar en del av kostnaden, skärgårdsborna tar hela kostnaden, kommunen tar hela kostnaden.

5.Toaletter papperskorgar skyltning. SSIS, Södra Skärgården i Samverkan skall ha ett möte  med Park och Natur angående behov av toaletter, papperskorgar och skyltning på öarna. Tomas Larsson representerar Asperö på detta möte. Förslag kom upp om att starta ett samarbete med de andra föreningarna på Asperö kring dessa frågor. Anders kallar till möte framöver.

6. Slingan. Mötesdeltagare tog upp underhåll och skötsel av slingan som delvis är svår att gå på pga stora vattensamlingar. Det är samfälligheten som förvaltar slingan och för att kunna gå vidare i frågan måste samfälligheten få ett uppdrag i skrift som man sedan kan behandla på årsmötet.

7. Asperödialogen.  Mötet diskuterade formerna för Asperödialogen och vem/vilka som tar ansvar för kallelse mm. Man beslutade att ha två möten på våren och två möten på hösten. Ansvaret för dagordning och kallelse delas mellan de olika föreningarna på Asperö.

8. Representanter SSIS och Ö-dialogen.  Ö-dialogen är ett rådgivande forum kring frågor som rör skärgården och den är organisatoriskt knuten till stadsdelsnämnden. Varje ö har tre representanter. Från Asperö sitter Tomas Larsson och Ingemar Taube, en plats är alltså vakant. I SSIS representeras Asperö av Thomas Larsson och Per Myrén som sitter i den interimistiska styrelsen.

Mötet lyckade inte rekrytera några representanter till de vakanser som finns. Intresserad, kontakta Anders Lindqvist.

9.Krabbegården. Anders informerade om kommande arbeten på Krabbegården som ombyggnad av en del av verandan till förråd, översyn av köket mm. Ett nytt pingisbord har köpts likaså ett hockeyspel. Ungdomarna använder gården mer och mer och det fungerar mycket bra.

Anders tackade för givande diskussioner och återkommer med datum för nästa möte.

Önskar någon den kompletta dokumentationen skriver du till info@asperofritid.se

Vid pennan Karin Sandström

Medborgarkontoret Västra Göteborg nära dig!

Göteborgs Stad ber oss vidarebefordra denna info

Vid fyra tillfällen under hösten kommer en samhällsvägledare från medborgarkontoret Västra Göteborg att finnas på Ö-punkten, träffpunkt för seniorer vid Styrsö Bratten, Brattenvägen 11,
Öbergska huset.

På det mobila medborgarkontoret kan du som bor i Södra skärgården ställa frågor, söka samhällsinformation och få hjälp med ansökningar av olika slag.

Vill du veta hur du kan få hjälp från hemtjänsten, hur du kan kontakta stadsdelens politiker, ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg eller förskoleplats för ditt barn m.m. kom till det mobila medborgarkontoret utan att boka tid första onsdagen i varje månad.

Välkommen!

Onsdag 4 september kl.13-15

Onsdag 2 oktober kl.13-15

Onsdag 6 november kl.13-15

Onsdag 4 december kl.13-15

Minnesanteckningar från Asperödialogen 2019-01-23

Anders hälsade alla välkomna och riktade sig särskilt till de ungdomar som kommit.

Dagens punkter:

 • Information från resursgruppen.
 • Ungdomsaktiviteter
 • Information installation av solceller.
 • Information från ”välkommengruppen”.
 • Övriga frågor.

Resursgruppen som består av Ulf Augustin, Viol Stenfeldt, Atti Ydrélius, Tom Blomqvist och Karin M representerades av Ulf och Karin. De beskrev sitt arbete med att skapa en återvinningscentral för att ta vara på material som kan återvinnas. Vid förra Asperödialogen presenterades de olika stegen för förvaring och återvinning vid området där containrarna står vid Östra. Man föreslår nu enligt steg 1, en öppen returyta på 10x3m med 5 fack där man kan lägga material till återvinning, som inte är väderkänsligt. Denna returyta skulle testas under 6 månader med tillsyn under de första 3 månaderna, detta för att se till att materialet håller tillräcklig kvalité för att kunna återvinnas. Nu väntar tillstånd från Asperö By´s Samfällighetsförening för att nyttja marken. Kostnaden för steg 1 beräknas till ca 15.000 kronor (detta blir ca 100kr per hushåll). Avslutningsvis önskar resursgruppen fler förslag på material som kan återvinnas och de behöver också bli fler som arbetar med denna fråga, frivilliga krafter välkomnas!

Ungdomarna representerades av William Torstensson, Samuel Larsson, Elliot Andersson. Tyvärr var inga flickor närvarande.

Önskemål om aktiviteter: garage med verkstad för att kunna meka med moppar, möjlighet att svetsa, studie för att spela in musik. Ungdomarna fick i uppdrag att leta upp möbler mm för att inrätta en ”myshörna” i Krabbegården. Dialogen fortsätter med hopp om att även flickorna deltar.

Solenergi. Sune Skoglund informerade om sitt projekt med att installera solceller på sitt tak. Man behöver inte söka bygglov för att installera solceller på tak numera. Man kan söka bidrag från länsstyrelsen. Information finns på olika hemsidor: energimyndigheten, solcellskollen och också olika Facebooksidor typ solenergi och solceller.

Välkommengruppen. Denna grupp som arbetar med hur man skall ta emot nyinflyttade på bästa sätt gör nu ett omtag. Annica Sjögren och Evalena Blomqvist sitter i denna grupp. Man planerar en gemensam fika för alla på ön och speciellt de nyinflyttade.

Övriga frågor. 

 • Vem ansvarar för att ”cykelvraken” som ligger vid Norra? Kan man forsla bort dem?

Svar. Det är markägarens som ansvarar för eventuell bortforsling. Mötet kom inte fram till någon lösning annan lösning på detta problem. 

 • Större väntkur önskas. Västtrafik bekostat väntkur vid Östra bryggan.

Svar. Lämplig förening tar upp frågan med Västtrafik, troligast Asperö By´s Samfällighetsförening.  

 • Svårt få ut hantverkare till ön bla på grund av svårigheter att få parkeringsplatser på Saltholmen.

Svar. Frågan tas vidare till SSIS och i förlängningen till SDN.

 • Tidningarna som skall läggas i den blå kistan på terminalen slängs ut på bryggan trots att Styrsöbolaget har i uppdrag att lägga dem i avsedd förvaring.

Svar. Asperödialogen tillskriver Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget

 • Asperö behöver fler representanter i SSIS (södra skärgården i samverkan).
 • Nytt datum för Asperödialog planeras till innan sommaren.

Vi var ca 25 personer på mötet. Kul att så många deltar för att påverka och utveckla vår ö!

Presentationerna från mötet kan fås genom att tillskriva info@asperofritid.se. De kommer även att skickas till de som lämnade mailadress på mötet.

Vid pennan Karin Sandström

Nu börjar Asperödialogen närma sig

Nu börjar Asperödialogen närma sig. Har du något du vill att vi tar upp som är av intresse för alla på Asperö skickar du in några rader på info@asperofritid.se. Agendan kommer att hållas uppdaterad på eventet på Facebook och vår webbsida.

Asperödialogen 2018-10-10

Minnesanteckningar

Anders öppnade mötet och informerade om SSIS: Södra skärgården i samverkan. Här arbetar man för en livskraftig skärgård och driver frågor som gäller alla öarna som tex skolan, båtturer mellan öarna mm. Frågor kom upp hur man når ut med information från dessa möten. Ett förslag var att man länkar information från AF hemsida.

Anders informerade om Asperödialogen som AF nu tagit ansvar för. Det behövs någon/några personer som tar ägarskapet och driver denna vidare.

Ö-dialogen

Thomas Larsson informerade om Ö-dialogen som är ett ”forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden”. Det är ett rådgivande forum och inga formella beslut kan fattas. Frågorna som diskuteras återkopplas till berörda nämnder, styrelser för bolag eller myndigheter. Man bjuder också in olika företrädare och politiker till mötena. Rådet träffas upp till sex gånger per år och varje ö har tre representanter. Från Asperö sitter Thomas Larsson Ingemar Taube och Karin Sandström. Inger Blixt sitter som ordförande. Karin avsäger sig uppdraget from årsskiftet vilket ger en vakans. Mötet diskuterade detta och betonade genusperspektivet. Man diskuterade också hur man skall få de yngre intresserade både av Asperödialogen och Ö-dialogen. För mer information om Ö-dialogen som tex minnesanteckningar från alla möten: gå in på www.goteborg.se och sök på ö-dialog!

Återvinningsprojekt

Resursgruppen som representerades av Tom Blomkvist och Ulf Augustin informerade om ett planerat återvinningsprojekt som väckte stort intresse bland mötesdeltagarna. Syftet är ett ökat återbruk så att så lite som möjligt hamnar i våra containrar i form av virke, möbler mm. Tanken är att man har olika returytor beroende på hur väderkänsligt materialet är som man lämnar/ hämtar. Man skulle använda sig av den mark vid Östra där containrarna nu står. Mötet diskuterade frågor som finansiering, ansvar, hållbar lösning mm. Man landade i att resursgruppen skriver en motion till samfällighetens årsmöte i februari-19 och samfällighetens beslut styr sedan det fortsatta arbetet. Det kom också upp en fråga om hantering av farligt avfall. I nuläget är det enbart Styrsö skäret som hanterar farligt avfall. Önskvärt är att denna tjänst skulle finnas på Asperö och även andra öar. Detta tar Anders upp i SSIS.

Bevara Musta

Mustaprojektet. Bert Karlsson informerade om LONA, lokal naturvård. Man har en önskan att rensa musta och att hålla omgivningarna öppna. Man har därför gjort en förstudie i samfällighetens regi där man kartlagt djur och växtliv längs Albert Lorentzons väg. Denna redovisning har nu lämnats till länsstyrelsen. Om projektet fortgår behövs insatser från Asperöborna för att hålla området i och omkring musta öppet. Storleken på projektet  styrs av hur många som deltar. Är musta värt att bevara? Hur mycket arbete är Asperöborna villiga att lägga ner för att hålla musta öppen?

Asperö Norra brygga

För att säkerställa att Styrsöbolaget kan lägga till vid Asperö Norra  vid högvatten är det ett starkt önskemål att få en pontonbrygga som man har vid flera andra bryggor (Styrsö Bratten, Vrångö tex.) Det är många intressenter kring denna fråga och man vet inte vem som har mandat att driva frågan. Diskussionen fortgår!

Nästa möte med Asperödialogen hålls den 23  januari 2019.

Vid pennan Karin Sandström.