Minnesanteckningar från Asperödialogen 2020-01-09

1. Musta.  Per Myrén ordförande i Asperö samfällighetsförening informerade om Mustaprojektet.

Syftet är att jobba med marken på Asperö med början på musta där man planerar att ta bort rotmattan, skapa häckningsmöjligheter och gräva en kulvert för avrinning ner mot Ingrids myst.

Samfälligheten har det formella huvudansvaret för projektet, men den har inte genomförandeansvaret. Man söker därför en projektledare.

Projektet är finansierat till 90%, 10% är egenfinansierat vilket motsvarar 400 timmar.

Syftet med projektet är att jobba långsiktigt med marken på Asperö. Steg ett innefattar arbeten vid musta: ta bort rotmatta, skapa häckningsmöjligheter och gräva en kulvert för avrinning mot Ingrids myst. Innan arbetet påbörjas skall samfälligheten göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen som sedan har en handläggningstid på ca 6 månader. Hela projektet har en genomförandetid på 1-4år.

Mer info om detta skickas ut på mail till mötesdeltagarna.

2. Information från vägföreningen. Tore Lindstedt från vägföreningen informerade om kommande grävarbeten på Asperö. En högspänningsledning skall grävas ner från Korshamn fram till Krabbegården där den sedan skall gå ner i vattnet över till Brännö. Vidare skall alla luftledningar på Asperö tas bort och ersättas med ledningar i marken. Elbolaget Ellevio har beställt dessa arbeten som utförs av konsulter. Slutbesiktning är planerad till 31/12-2021.

3. Parkeringsplatser Saltholmen. Thomas Larsson, representant för Asperö i Ö -dialogen informerade om p-bolagets planer för parkeringarna på Saltholmen efter kommunstyrelsens beslut. Man planerar bla att göra om vagnhallen till cykel och motorcykelparkeringar, att förenkla kösystemet från 5 köer till 2, att avgiftsdifferentiera p-platserna. Man sätter streck till kön till fasta platser då tiden för att få en plats redan nu är orimligt lång. Ytterligare information om parkeringsplatserna skickas ut på mail till mötesdeltagarna.

4. Frakt. Information angående fraktkostnader. Trafikverket finansierade tidigare fraktkostnaderna i södra skärgården med 75%. Denna subvention är indragen och kommunen har tillfälligt tagit över denna kostnad. Diskussioner pågår kring tre scenarier: skärgårdsborna tar en del av kostnaden, skärgårdsborna tar hela kostnaden, kommunen tar hela kostnaden.

5.Toaletter papperskorgar skyltning. SSIS, Södra Skärgården i Samverkan skall ha ett möte  med Park och Natur angående behov av toaletter, papperskorgar och skyltning på öarna. Tomas Larsson representerar Asperö på detta möte. Förslag kom upp om att starta ett samarbete med de andra föreningarna på Asperö kring dessa frågor. Anders kallar till möte framöver.

6. Slingan. Mötesdeltagare tog upp underhåll och skötsel av slingan som delvis är svår att gå på pga stora vattensamlingar. Det är samfälligheten som förvaltar slingan och för att kunna gå vidare i frågan måste samfälligheten få ett uppdrag i skrift som man sedan kan behandla på årsmötet.

7. Asperödialogen.  Mötet diskuterade formerna för Asperödialogen och vem/vilka som tar ansvar för kallelse mm. Man beslutade att ha två möten på våren och två möten på hösten. Ansvaret för dagordning och kallelse delas mellan de olika föreningarna på Asperö.

8. Representanter SSIS och Ö-dialogen.  Ö-dialogen är ett rådgivande forum kring frågor som rör skärgården och den är organisatoriskt knuten till stadsdelsnämnden. Varje ö har tre representanter. Från Asperö sitter Tomas Larsson och Ingemar Taube, en plats är alltså vakant. I SSIS representeras Asperö av Thomas Larsson och Per Myrén som sitter i den interimistiska styrelsen.

Mötet lyckade inte rekrytera några representanter till de vakanser som finns. Intresserad, kontakta Anders Lindqvist.

9.Krabbegården. Anders informerade om kommande arbeten på Krabbegården som ombyggnad av en del av verandan till förråd, översyn av köket mm. Ett nytt pingisbord har köpts likaså ett hockeyspel. Ungdomarna använder gården mer och mer och det fungerar mycket bra.

Anders tackade för givande diskussioner och återkommer med datum för nästa möte.

Önskar någon den kompletta dokumentationen skriver du till info@asperofritid.se

Vid pennan Karin Sandström