Minnesanteckningar från Asperödialogen 2019-01-23

Anders hälsade alla välkomna och riktade sig särskilt till de ungdomar som kommit.

Dagens punkter:

 • Information från resursgruppen.
 • Ungdomsaktiviteter
 • Information installation av solceller.
 • Information från ”välkommengruppen”.
 • Övriga frågor.

Resursgruppen som består av Ulf Augustin, Viol Stenfeldt, Atti Ydrélius, Tom Blomqvist och Karin M representerades av Ulf och Karin. De beskrev sitt arbete med att skapa en återvinningscentral för att ta vara på material som kan återvinnas. Vid förra Asperödialogen presenterades de olika stegen för förvaring och återvinning vid området där containrarna står vid Östra. Man föreslår nu enligt steg 1, en öppen returyta på 10x3m med 5 fack där man kan lägga material till återvinning, som inte är väderkänsligt. Denna returyta skulle testas under 6 månader med tillsyn under de första 3 månaderna, detta för att se till att materialet håller tillräcklig kvalité för att kunna återvinnas. Nu väntar tillstånd från Asperö By´s Samfällighetsförening för att nyttja marken. Kostnaden för steg 1 beräknas till ca 15.000 kronor (detta blir ca 100kr per hushåll). Avslutningsvis önskar resursgruppen fler förslag på material som kan återvinnas och de behöver också bli fler som arbetar med denna fråga, frivilliga krafter välkomnas!

Ungdomarna representerades av William Torstensson, Samuel Larsson, Elliot Andersson. Tyvärr var inga flickor närvarande.

Önskemål om aktiviteter: garage med verkstad för att kunna meka med moppar, möjlighet att svetsa, studie för att spela in musik. Ungdomarna fick i uppdrag att leta upp möbler mm för att inrätta en ”myshörna” i Krabbegården. Dialogen fortsätter med hopp om att även flickorna deltar.

Solenergi. Sune Skoglund informerade om sitt projekt med att installera solceller på sitt tak. Man behöver inte söka bygglov för att installera solceller på tak numera. Man kan söka bidrag från länsstyrelsen. Information finns på olika hemsidor: energimyndigheten, solcellskollen och också olika Facebooksidor typ solenergi och solceller.

Välkommengruppen. Denna grupp som arbetar med hur man skall ta emot nyinflyttade på bästa sätt gör nu ett omtag. Annica Sjögren och Evalena Blomqvist sitter i denna grupp. Man planerar en gemensam fika för alla på ön och speciellt de nyinflyttade.

Övriga frågor. 

 • Vem ansvarar för att ”cykelvraken” som ligger vid Norra? Kan man forsla bort dem?

Svar. Det är markägarens som ansvarar för eventuell bortforsling. Mötet kom inte fram till någon lösning annan lösning på detta problem. 

 • Större väntkur önskas. Västtrafik bekostat väntkur vid Östra bryggan.

Svar. Lämplig förening tar upp frågan med Västtrafik, troligast Asperö By´s Samfällighetsförening.  

 • Svårt få ut hantverkare till ön bla på grund av svårigheter att få parkeringsplatser på Saltholmen.

Svar. Frågan tas vidare till SSIS och i förlängningen till SDN.

 • Tidningarna som skall läggas i den blå kistan på terminalen slängs ut på bryggan trots att Styrsöbolaget har i uppdrag att lägga dem i avsedd förvaring.

Svar. Asperödialogen tillskriver Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget

 • Asperö behöver fler representanter i SSIS (södra skärgården i samverkan).
 • Nytt datum för Asperödialog planeras till innan sommaren.

Vi var ca 25 personer på mötet. Kul att så många deltar för att påverka och utveckla vår ö!

Presentationerna från mötet kan fås genom att tillskriva info@asperofritid.se. De kommer även att skickas till de som lämnade mailadress på mötet.

Vid pennan Karin Sandström