Asperödialogen 2018-10-10

Minnesanteckningar

Anders öppnade mötet och informerade om SSIS: Södra skärgården i samverkan. Här arbetar man för en livskraftig skärgård och driver frågor som gäller alla öarna som tex skolan, båtturer mellan öarna mm. Frågor kom upp hur man når ut med information från dessa möten. Ett förslag var att man länkar information från AF hemsida.

Anders informerade om Asperödialogen som AF nu tagit ansvar för. Det behövs någon/några personer som tar ägarskapet och driver denna vidare.

Ö-dialogen

Thomas Larsson informerade om Ö-dialogen som är ett ”forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden”. Det är ett rådgivande forum och inga formella beslut kan fattas. Frågorna som diskuteras återkopplas till berörda nämnder, styrelser för bolag eller myndigheter. Man bjuder också in olika företrädare och politiker till mötena. Rådet träffas upp till sex gånger per år och varje ö har tre representanter. Från Asperö sitter Thomas Larsson Ingemar Taube och Karin Sandström. Inger Blixt sitter som ordförande. Karin avsäger sig uppdraget from årsskiftet vilket ger en vakans. Mötet diskuterade detta och betonade genusperspektivet. Man diskuterade också hur man skall få de yngre intresserade både av Asperödialogen och Ö-dialogen. För mer information om Ö-dialogen som tex minnesanteckningar från alla möten: gå in på www.goteborg.se och sök på ö-dialog!

Återvinningsprojekt

Resursgruppen som representerades av Tom Blomkvist och Ulf Augustin informerade om ett planerat återvinningsprojekt som väckte stort intresse bland mötesdeltagarna. Syftet är ett ökat återbruk så att så lite som möjligt hamnar i våra containrar i form av virke, möbler mm. Tanken är att man har olika returytor beroende på hur väderkänsligt materialet är som man lämnar/ hämtar. Man skulle använda sig av den mark vid Östra där containrarna nu står. Mötet diskuterade frågor som finansiering, ansvar, hållbar lösning mm. Man landade i att resursgruppen skriver en motion till samfällighetens årsmöte i februari-19 och samfällighetens beslut styr sedan det fortsatta arbetet. Det kom också upp en fråga om hantering av farligt avfall. I nuläget är det enbart Styrsö skäret som hanterar farligt avfall. Önskvärt är att denna tjänst skulle finnas på Asperö och även andra öar. Detta tar Anders upp i SSIS.

Bevara Musta

Mustaprojektet. Bert Karlsson informerade om LONA, lokal naturvård. Man har en önskan att rensa musta och att hålla omgivningarna öppna. Man har därför gjort en förstudie i samfällighetens regi där man kartlagt djur och växtliv längs Albert Lorentzons väg. Denna redovisning har nu lämnats till länsstyrelsen. Om projektet fortgår behövs insatser från Asperöborna för att hålla området i och omkring musta öppet. Storleken på projektet  styrs av hur många som deltar. Är musta värt att bevara? Hur mycket arbete är Asperöborna villiga att lägga ner för att hålla musta öppen?

Asperö Norra brygga

För att säkerställa att Styrsöbolaget kan lägga till vid Asperö Norra  vid högvatten är det ett starkt önskemål att få en pontonbrygga som man har vid flera andra bryggor (Styrsö Bratten, Vrångö tex.) Det är många intressenter kring denna fråga och man vet inte vem som har mandat att driva frågan. Diskussionen fortgår!

Nästa möte med Asperödialogen hålls den 23  januari 2019.

Vid pennan Karin Sandström.